Bijzonder verlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet mogelijk is om tijdens de normale schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar en voor ten hoogste 10 schooldagen door de school vrij worden gegeven. Daarbij is het van belang te weten dat de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen en dat de aanvraag minimaal zes weken van te voren moet worden ingediend.

De school kan verlof, anders dan vakantieverlof, verlenen wegens bijzondere omstandigheden. Het gaat in dit geval om externe, buiten de wil van de leerplichtige of zijn ouders gelegen omstandigheden: wettelijke verplichtingen voor zover deze niet buiten de lesuren kunnen worden vervuld, verhuizing (ten hoogste één dag), het bijwonen van een huwelijk of jubileum van naaste familieleden, ernstige ziekte of het overlijden van naaste familieleden. Alle andere aanvragen voor bijzonder verlof worden in principe afgewezen.

Wij verwijzen u naar de brochure "Iedereen naar school" van de Gemeente Haarlem, bureau leerplicht. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Het beleid omtrent verlof in verband met topsport vindt u hier. Wij verwijzen u tevens naar informatie voor toptalenten.