Begeleiding

Om zo goed mogelijk te kunnen leren en het ook naar de zin te hebben op school is een goede begeleiding belangrijk. Wij kunnen een goede en intensieve begeleiding aan onze leerlingen bieden omdat wij een kleine school zijn.

We hebben goed zicht op onze leerlingen en kunnen snel bijsturen wanneer dat nodig is. Dit doen we door onze organisatie voor leerlingen overzichtelijk in te delen: leerlingen leren in een bepaalde afdeling met een eigen team van docenten en een eigen conrector.

Algemene begeleiding

Mentor

De spil in de leerlingbegeleiding is de mentor die aan elke klas is toegewezen. De mentor is voor de ouders, de leerlingen en de docenten de eerste aanspreekpersoon als het gaat om de leerlingen in zijn of haar klas. De mentor begeleidt de klas als groep en begeleidt en motiveert de individuele leerlingen. Bovendien is de mentor de contactpersoon voor de ouders en de conrector als het gaat om de leerprestaties en het welbevinden van de leerling.

Huiswerkbegeleiding

In het schooljaar 2016-2017 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en examenbegeleiding aan op het Kennemer Lyceum. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6 en van havo tot en met gymnasium. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten. Meer informatie: Informatie Lyceo - Kennemer Lyceum.pdf.

Studievaardigheidstraining

Jaarlijks bieden we voor onze leerlingen een cursus studievaardigheden aan. In deze cursus van zes weken wordt systematisch aandacht besteed aan vaardigheden zoals structureren, plannen, samenvatten en memoriseren. Leerlingen worden op voordracht van de mentor op deze cursus geplaatst.

Onderwijsbegeleiding

Wanneer de prestaties van een leerling achterblijven bij de verwachtingen op basis van de aanmeldingsgegevens proberen we de oorzaken daarvan te achterhalen. In de brugklas wordt daartoe standaard een aantal taaltesten afgenomen, samen met een schoolvragenlijst waarin wordt gevraagd naar het welbevinden en het zelfbeeld van de leerling. In alle leerjaren worden leerlingbesprekingen georganiseerd waar over het welbevinden en de prestaties van onze leerlingen wordt gesproken. Na afloop van die besprekingen wordt u samen met uw zoon of dochter uitgenodigd om over zijn of haar prestaties te komen praten.

Decaan

De decaan begeleidt leerlingen en hun ouders individueel of in groepsverband bij de studie- en beroepskeuze van de leerling. De decaan stemt de voorlichting af op de vragen die rijzen bij de keuzemomenten in de schoolloopbaan van de leerling. Deze vragen ontstaan bijvoorbeeld wanneer de leerling een profielkeuze moet gaan maken in de derde klassen, zich wil oriënteren op vervolgopleidingen of tussentijds de school verlaat. Ook in de brugklas wordt aandacht besteed aan de interesses en de mogelijkheden van de leerling.

Extra zorg en aandacht

Zorgteam

Soms hebben leerlingen meer zorg nodig dan door de mentor kan worden geboden. Eerst wordt dan in overleg met de conrector en de zorgcoördinator gekeken of die hulp binnen de school aanwezig is en kan worden ingezet. Als dat niet het geval is, kan een leerling ook worden besproken in het zorgteam. In het zorgteam is ook externe deskundigheid aanwezig zoals de schoolarts, de schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk en de contactpersoon VIOS (Veiligheid In en Om de School). Door regelmatig overleg zorgen zij ervoor dat leerlingen met specifieke problemen op de juiste wijze worden opgevangen. Een leerling kan alleen met toestemming van ouders in het zorgteam worden besproken. Voor meer informatie omtrent leerlingzorg kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator, de heer Rogier van der Tweel.

Trajectbegeleiding

Met ingang van het cursusjaar 2012-2013 heeft het Kennemer Lyceum een trajectbegeleiding. Dit is een voorziening waarbij leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om optimaal te kunnen leren ondersteund worden door Suzan Prins, onze trajectbegeleidster. Deze extra begeleiding houdt onder andere in dat een handelingsplan tot stand komt op basis van gesprekken met de leerling en de ouders, maar ook op basis van lesobservaties en gesprekken met de betreffende mentor en verschillende vakdocenten.

Faalangstreductietraining

Sommige leerlingen hebben of krijgen last van faalangst. Hiervoor hebben wij een speciale training. Leerlingen werken in kleine groepjes aan het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en aan het aanleren van ontspanningstechnieken. Ouders kunnen contact opnemen met de mentor als zij denken dat hun zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt.

Dyslexie

Het Kennemer Lyceum volgt het landelijke Dyslexieprotocol Voortgezet Onderwijs. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen de faciliteiten waar zij behoefte aan hebben en die door het protocol worden aanbevolen. Te denken valt aan extra tijd, het gebruik van een laptop, een vergroot schrift, mondelinge overhoringen en spellingmaximering. Eén keer per jaar organiseert de school een ouderavond rondom dyslexie waar een deskundige informatie verstrekt en de ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Vertrouwenspersonen

Het Kennemer Lyceum heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen (een man en een vrouw). Dat zijn de heer Harry Lubberdink (docent lichamelijke opvoeding) en mevrouw Christine van Meer (docente Frans). Leerlingen kunnen bij hen terecht voor problemen rondom machtsmisbruik, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.