Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in een stichting. De "Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor v.w.o. en h.a.v.o.", zoals het Kennemer Lyceum officieel heet, wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal negen leden.

Dagelijkse leiding

Het bestuur benoemt uit haar midden een persoon die het uitvoerend deel van het bestuur vormt. Dit is de rector van de school. De rector maakt ook deel uit van het bestuur en heeft de dagelijkse leiding.

Toezicht

Alle andere leden van het bestuur vormen het toezichthoudend deel van het bestuur. Samen met de rector zorgt het algemeen bestuur ervoor dat het doel en de grondslag van de stichting worden toegepast bij het onderwijs op school. Het bestuur is het bevoegde gezag van de school en is eindverantwoordelijk voor de visie en het beleid van de school in de meest brede zin van het woord. Het toezichthoudende deel van het bestuur ziet toe op resultaat en voortgang van onder andere strategische speerpunten, de kwaliteit van het onderwijs en de financiën van de school. Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. De bestuursleden die deel uitmaken van het toezichthoudende gedeelte van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Benoeming van bestuursleden geschiedt op basis van een profielschets die van tevoren is opgesteld en openbaar wordt gemaakt. De toezichthoudende bestuursleden zijn ouders.

Vergaderingen

De rector en de toezichthoudende bestuursleden vergaderen iedere maand.

Medezeggenschapsraad

Over diverse zaken wordt advies gevraagd aan de MR. De MR bestaat uit ouders, leerlingen en personeel.

Leden van het bestuur

Prof. dr. E.A. (Bert) de Groot
 • Taakgebied bestuur: voorzitter
 • Dagelijks leven: hoogleraar faculteit Economie aan de Erasmus Universiteit
 • Vader van Edward en Florian
E.M.M. (Emmy) Visbeen
 • Taakgebied bestuur: rector (uitvoerend bestuurslid)
Mr. H. (Hans) Beeren
 • Taakgebied bestuur: penningmeester
 • Dagelijks leven: partner bij Londen & Van Holland registeraccountants en belastingadviseurs
 • Vader van Alex
J.A.Ph. (Joris) Brüggen
 • Taakgebied bestuur: lid
 • Dagelijks leven: international sales director Styleshoots BV
 • Vader van Sophie en Emma
A.M. (Aad) van Schoor
 • Taakgebied bestuur: lid
 • Dagelijks leven: docent
 • Vader van Steijn, Jette, Thijs en Cato