Over de school

Het Kennemer Lyceum is een algemeen bijzondere school van leerlingen en van ouders met een bijzondere historie.


Het Kennemer is een algemeen bijzondere school.


Dit vraagt enige uitleg!

“Algemeen” wil zeggen dat alle leerlingen en collega’s, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, welkom zijn. Hier staat tegenover dat wij van leerlingen en collega’s verwachten dat zij respectvol met elkaar omgaan. Een veilig leer- en werkklimaat is immers belangrijk om te kunnen leren en tot goede resultaten te komen. Op het Kennemer volgen 900 leerlingen onderwijs en er werken 105 betrokken en uitstekend opgeleide medewerkers.

“Bijzonder” wil zeggen dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders. Ouders participeren, vanuit hun deskundigheid in het bestuur, wij hebben een actieve Oudervereniging en ook binnen de jaarlagen zijn ouders actief.


Leerlingen, ouders en medewerkers werken samen!


Op het Kennemer is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en medewerkers vanzelfsprekend. Alleen samen zijn wij in staat om van het Kennemer Lyceum een nog mooiere school te maken.

De mening van leerlingen doet ertoe, graag leren wij van de ervaringen van onze leerlingen. Leerlingen zijn actief in de Medezeggenschapsraad en in de Leerlingenraad. Daarnaast zijn leerlingen actief in verschillende werkgroepen, zij zijn betrokken bij de organisatie van schoolfeesten en het opzetten van projecten. Alle leerlingen zijn automatisch lid van de Kennemer Lyceum Vereniging (KLV). De KLV organiseert jaarlijks een aantal feesten en evenementen zoals een feest voor klas 2 t/m 6 buiten de school, een brugklasfeest in de school en de Sinterklaasviering.

Leerlingen zijn ook actief betrokken bij de evaluatie van ons onderwijs, jaarlijks vullen zij enquêtes in waarin zij feedback geven aan hun docenten. Ook ouders zijn actief betrokken bij onze school. Zo bestaat ons bestuur voor een belangrijk deel uit ouders van onze leerlingen. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuur (de rector) en een toezichthoudend bestuur (ouders/externen met specifieke deskundigheid), vanuit deze positie zien ouders toe op de kwaliteit van ons onderwijs.

Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR).  In de MR werken collega’s, ouders en leerlingen samen, zij worden betrokken bij belangrijke ontwikkelingen en hebben op uiteenlopende voorstellen advies- of instemmingsrecht. Natuurlijk heeft het Kennemer ook een actieve Ouderraad. De Ouderraad organiseert o.a. thema-avonden, het Kerstgala, speeddate-bijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de opendagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Ouders zijn ook actief binnen de resonansgroepen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Actuele thema’s of dilemma’s worden aan ouders voorgelegd zodat we de ideeën van ouders mee kunnen nemen in onze plannen.


Het Kennemer is een moderne school met een rijke historie


Het Kennemer is in 1920 door ouders van de gemeente Bloemendaal opgericht. Op sportief en cultureel gebied werkt het Kennemer nauw samen met andere Lycea die aan het begin van de 20ste eeuw zijn gesticht. Vanaf 1935 treffen leerlingen en collega’s van het Amsterdams Lyceum, het Baarnsch Lyceum en, het Lorentz Casimir Lyceum (Eindhoven) en het Kennemer Lyceum elkaar tijdens de Artistieke Interlyceale en de Sport Interlyceale.

Tijdens deze uitwisselingen is er ruimte voor toneel, muziek, dans en beweging, fotografie, tekenen, handvaardigheid, denksport, eloquentia,  veldsport en atletiek.Het Kennemer Lyceum wordt bij elk van deze manifestaties vertegenwoordigd door 100 tot 150 leerlingen.