Financiën

Subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het Kennemer ontvangt, net als alle andere middelbare scholen, subsidie van het Ministerie van OCW.
Van deze subsidie betalen we een belangrijk deel van onze kosten zoals het aanstellen van docenten voor de reguliere lessen, het verzorgen van de gratis leermiddelen en de reguliere huisvestingskosten.
Het Kennemer lyceum biedt onze leerlingen veel extra’s zoals monumentale huisvesting, prachtige sport- en buitenruimten, extra lessen op het gebied van sport, cultuur en talen, excursies en buitenlandse reizen.
De inkomsten van het ministerie zijn niet toereikend om deze extra voorzieningen en activiteiten te betalen, om die reden vragen wij ook een bijdrage aan de ouders/verzorgers. 

Schoolkosten

Ieder jaar maakt de school extra kosten voor voorzieningen en activiteiten die we leerlingen bieden.
Het gaat o.a. om kluishuur, softwarelicenties, kopieertegoed, de schoolfotograaf, het jaarboek en de organisatie van schoolfeesten.
In totaal gaat het om een bedrag van € 115, -- dat we de ouders/verzorgers in rekening brengen.

Ouderbijdrage voor schoolbrede voorzieningen

Naast bovengenoemde kosten maken we ook kosten voor de extra faciliteiten die we leerlingen bieden zoals het in stand houden van de mediatheek, de sportvelden en schooltuinen, extra computers en laptops en de huisvesting in een monumentaal (maar duur) gebouw.
Dit kunnen wij alleen doen dankzij de financiële steun van ouders en verzorgers.
Genoemde extra’s komen ten goede aan alle leerlingen, desalniettemin hebben we ervoor gekozen om de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken.

Dit betekent in de praktijk:

Bruto jaarinkomen Voorstel ouderbijdrage (incl. € 115,- schoolkosten)
tot € 11.800,- € 165,-
€ 11.800,- tot € 15.000,- € 195,-
€ 15.000,- tot € 18.500,- € 235,-
€ 18.500,- tot € 21.900,- € 275,-
€ 21.900,- tot € 25.300,- € 315,-
€ 25.300,- tot € 28.600,- € 350,-
€ 28.600,- tot € 31.900,- € 385,-
€ 31.900,- en hoger € 430,-


Voor een tweede kind kunnen ouders 10% op de bijdrage in mindering brengen, voor een derde kind geldt een reductie van 15%.

Alleen met behulp van de ouderbijdrage zijn voorzieningen zoals hierboven genoemd te realiseren. Hoewel ouders/verzorgers wettelijk niet verplicht zijn deze ouderbijdrage te betalen, gaan wij ervan uit dat ouders/verzorgers willen bijdragen om de voorzieningen voor hun kinderen op niveau te houden.

Leerjaarexcursies en vakexcursies

Naast bovengenoemde ouderbijdrage krijgen ouders één keer per jaar een rekening waarin de kosten van het leerjaar staan opgenomen. Deze kosten zijn per leerjaar verschillend.
Aan de ouders van de brugklas brengen wij € 200 in rekening voor de introductie, de brugklaswerkweek, het Kennemergymshirt, tekenmateriaal en een excursie.
Ouders van leerlingen in andere leerjaren maken kosten voor bijvoorbeeld de vakexcursie naar Artis en het bezoek aan het Oudheidkundig museum in Leiden.

De rekening van de studiereizen naar Londen, Parijs, Rome, Berlijn en Verdun voor de leerjaren vier en vijf wordt voor aanvang van de reis verstuurd.

Extra activiteiten

Naast de reguliere lessen en activiteiten kunnen leerlingen van het Kennemer zich vrijwillig inschrijven voor de extra activiteiten die buiten lestijden plaatsvinden.
Het Kennemer biedt extra activiteiten aan op het gebied van taalonderwijs (zoals Cambridge Engels, Delf Frans en verrijkte programma’s Duits), sport, kunst en cultuur en techniek (Robocup). Deze extra activiteiten worden apart in rekening gebracht. De kosten voor de kunst- en cultuurlijn, Robocup en de sportlijn bedragen € 150 per schooljaar. In het tweede leerjaar bedragen de kosten voor de sportlijn € 125.

De kosten voor Cambridge English (FCE) bedragen in leerjaar 2 en 3 € 350 (in leerjaar 3 kunnen leerlingen deelnemen aan de reis naar Hastings, deze reis wordt apart in rekening gebracht). De kosten voor Cambridge English (CAE) in 4-vwo bedragen € 160 (optioneel is de reis naar Oxford/Cambridge, die apart in rekening wordt gebracht). Voor de leerjaren -vwo5 en 6-vwo bedragen de kosten € 390.

Verzekeringen

Het Kennemer heeft voor leerlingen en medewerkers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een scholierenongevallenverzekering en een beperkte reisverzekering afgesloten bij AON. Deze beperkte reisverzekering dekt alleen eventuele ziektekosten van leerlingen die niet op de eigen ziektekostenverzekering verhaald kunnen worden. Eventuele schade aan eigendommen of verlies/diefstal van spullen is niet verzekerd. Wij adviseren ouders/verzorgers hier altijd zelf een reisverzekering voor af te sluiten.

Bij AON kan ook een aanvullende verzekering worden afgesloten. Voor nadere informatie kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met mevrouw Lenneke van Kleef van onze financiële administratie.

Aanvullende verzekering

AON, onze verzekeringsmaatschappij biedt ook een aanvullende eigendommen- en ongevallenverzekering aan. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en aanwezigheid in het verkeer (van en naar school). Ook andere risico’s als diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van de leerling tijdens het verblijf op school worden gedekt. De kosten van deze aanvullende verzekering bedragen € 26 per jaar. Voor meer informatie en voor het afsluiten van deze aanvullende verzekering zie: www.leerlingenverzekeringen.nl.

Rekeningnummer

Het Kennemer Lyceum maakt gebruik van één rekeningnummer voor alle bijdragen van derden.
Dit is NL33RABO0308081161 t.a.v. het Kennemer Lyceum te Overveen.